Novi Zakon o šumama (Narodne novine 68/2018) donosi novinu vezanu uz obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (okfš).
Naime prema novom Zakonu ovu naknadu plaćaju samo pravne i fizičke osobe koje u Hrvatskoj obavljaju gospodarsku djelatnost, a ostvaruju prihode veće od tri milijuna kuna godišnje. To znači sve tvrtke i obrti, odnosno fizičke i prave osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, a koje ostvaruju ukupni godišnji prihod manji od 3.000.000,00 kuna su oslobođene ove naknade. Ova se odredba koja je propisana člankom 65. Zakona o šumama primjenjuje od 1. siječnja 2019. godine, što znači da su svi poduzetnici dužni napraviti obračun na Obrascu OKFŠ i platiti doprinos za šume za 2018. godinu ali za poslovnu 2019.g. to više nisu dužni to činiti.

Leave a Reply