ZeynZeyn
obračun doprinosa za šume
  • 0

by Lepidus Porfit

Novi Zakon o šumama (Narodne novine 68/2018) donosi novinu vezanu uz obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (okfš).
Naime prema novom Zakonu ovu naknadu plaćaju samo pravne i fizičke osobe koje u Hrvatskoj obavljaju gospodarsku djelatnost, a ostvaruju prihode veće od tri milijuna kuna godišnje. To znači sve tvrtke i obrti, odnosno fizičke i prave osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, a koje ostvaruju ukupni godišnji prihod manji od 3.000.000,00 kuna su oslobođene ove naknade. Ova se odredba koja je propisana člankom 65. Zakona o šumama primjenjuje od 1. siječnja 2019. godine, što znači da su svi poduzetnici dužni napraviti obračun na Obrascu OKFŠ i platiti doprinos za šume za 2018. godinu ali za poslovnu 2019.g. to više nisu dužni to činiti.

Lepidus Porfit
About Lepidus Porfit

Nema Komentara

Ostavi Komentar

obračun doprinosa za šume
Poslovna 2018.g. zadnja za obračun doprinosa za šume za male poduzetnike