Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja.

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende.

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate.

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence.

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj.

Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu.

RPO

Prijava radi upisa u registar poreznih obveznika.

Prijava u registar poreznih obveznika – članak 57. stavak 2. Zakona.

DOH

Prijava poreza na dohodak za 2017. godinu.

Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti.

PK

Kartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu.

DI

Popis dugotrajne imovine.

KPI

Knjiga primitaka i izdataka.

KPR

Knjiga prometa.

Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti za 2017. godinu.

Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak.

TO

Evidencija o tražbinama i obvezama.

Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku za 2016. godinu.

Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku za 2017. godinu.

DMO

Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.

Podaci o porezno priznatim premijama osiguranja.

DNR

Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada.

Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi.

EP

Evidencija o prometu.

Evidencija o primicima od nesamostalnog rada.

ST

Podaci o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu.

IP

Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu.