Sporazum o preuzimanju obveze doprinosa.

Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja.

Prijava za upis u Registar obveznika doprinosa.

Zahtjev za izbor više od propisane osnovice za obračun doprinosa.

Zahtjev za odobrenje statusa preuzimatelja obveze plaćanja doprinosa.

Obavijest o izvršenom prijeboju tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće ili prava na isplatu naknade plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose.

Potvrda o iznosima osnovica te doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti.

FPO

Izvješće o obračunanom i uplaćenom mjesečnom predujmu – prihodu po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u obračunskom razdoblju.

Izvješće o godišnjem obračunu – prihodu po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.